collapse

ผู้เขียน หัวข้อ: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ  (อ่าน 5603 ครั้ง)

ออฟไลน์ peter

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,537
 • Total likes: 292
 • คะแนนพิเศษ: +11/-0
 • I am friendly
วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ของทุกปี

            วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรเป็นฉบับแรก ให้แก่ปวงชนชาวไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕
            การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

ความหมายของรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ

          สาเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

          พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ผลอันนี้ได้กระทบมาถึงไทยด้วย พระองค์ได้แก้ไขเศรษฐกิจโดยปลดข้าราชการออก ยังความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการ

          เหตุที่พระองค์ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมาย ก็เนื่องจากช่วงเวลานั้น เมืองไทยมีศาลกงสุลฝรั่ง ชาวยุโรปและอเมริกามีอำนาจในประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งยากแก่การปกครอง จึงมีพระทัยตั้งมั่นที่จะพยายามขอยกเลิกอำนาจศาลกงสุลต่างๆ ที่มาตั้งพิจารณาพิพากษาคดีชนชาติของตนเสีย เพื่อที่ประเทศไทยของเรามีเอกราชทางการศาลอย่างแท้จริง

          อิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง ทำให้กลุ่มคนหนุ่มต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันรัฐบาลได้ออกกฎหมายเก็บภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน จากราษฎร

         จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการทหาร และราษฎรทั่วไป จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยการปฏิวัติ มีคณะผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหาร ซึ่งประกอบด้วยพันเอก พระยาพหลพยุหเสนา พันเอกพระยาทรงสุรเดช และพันเอกพระฤทธิอาคเนย์ เป็นผู้บริหารประเทศ

         วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่า "พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว" สาระสำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ได้แก่ การที่กำหนดว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลาย การใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีคณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรดังนี้ คือพระมหากษัตริย์ สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการราษฎรศาล

         ลักษณะการปกครองแม้จะเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ เป็นสถาบันที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระราชวงศ์ การปฏิบัติราชการต่างๆ จะต้องมีกรรมการราษฎรผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยได้รับ ความยินยอมจากคณะกรรมการราษฎรจึงจะใช้ได้

         รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยชื่อว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕” จากนั้น ราชอาณาจักรไทยก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาตามลำดับ ดังนี้

๑.พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
๓.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙
๔.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ รัฐธรรมนูญตุ่มแดง หรือ รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม
๕.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒
๖.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕
๗.ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒
๘.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑
๙.ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕
๑๐.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
๑๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙
๑๒.ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐
๑๓.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑
๑๔.ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๕.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๖.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
๑๗.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
๑๘.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๑๙.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ๑๙ จัดร่างโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองหลังรัฐประหาร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๕ ก ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มี ๔๘ มาตรา โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอาจารย์กฎหมายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่าง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราชานุญาต และลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับในวันเดียวกันและแทนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

          รัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้เปิดทางให้สถาปนาสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อใช้อำนาจนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรีชั่วคราวเพื่อรับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างกว้างขวางและอนุมัติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทว่า รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่แน่นอนสำหรับงานเหล่านี้

         แม้รัฐธรรมนูญจะรับรองว่าประเทศไทยเป็นรัฐประชาธิปไตยและประชาชนเป็นองค์อธิปัตย์ แต่รัฐธรรมนูญนี้ก็นิรโทษกรรมสำหรับการกระทำทั้งสิ้นของทหารในอดีตและอนาคตเกี่ยวกับรัฐประหาร และให้ คสช. มีอำนาจสามารถออกคำสั่งใด ๆ เพื่อการปฏิรูปหรือความมั่นคง และคำสั่งเหล่านั้นถือว่าชอบด้วยกฎหมาย

          กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ

          มีการจัดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลอง ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทุกปีสืบมา งานนี้เป็นงานพระราชพิธีและรัฐพิธีร่วมกัน และมีพิธีการวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ และจะมีการประดับธงชาติบริเวณอาคารบ้านเรือน

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2015, 08:14:39 AM »
วิชาการแต่เช้าเลย
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ peter

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,537
 • Total likes: 292
 • คะแนนพิเศษ: +11/-0
 • I am friendly
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2015, 04:37:37 PM »
วิชาการแต่เช้าเลย

สักนิดนึงครับ
อิอิ

ออฟไลน์ l-007

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,457
 • Total likes: 1
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2015, 09:33:17 AM »
ขอบคุณคับ ที่แบ่งปันเกร็ดความรู้

ออฟไลน์ peter

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,537
 • Total likes: 292
 • คะแนนพิเศษ: +11/-0
 • I am friendly
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2015, 10:32:00 AM »
ขอบคุณคับ ที่แบ่งปันเกร็ดความรู้

ยินดีครับผม

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2015, 04:36:53 PM »
วิชาการแต่เช้าเลย

สักนิดนึงครับ
อิอิ

ไม่นิด ยาวมากๆเลยแหละ
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ nongyosi485

 • รักกันต้องรักที่ใจใช่สะตัง
 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,167
 • Total likes: 4
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
 • มีดีทีเปลี่ยนแปลง
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2015, 08:42:34 PM »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ชอบชอบ

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2015, 12:34:46 PM »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ชอบชอบ

non 9
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ peter

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,537
 • Total likes: 292
 • คะแนนพิเศษ: +11/-0
 • I am friendly
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2015, 07:28:48 PM »
วิชาการแต่เช้าเลย

สักนิดนึงครับ
อิอิ
อยากให้ทุกคนอัพเดตข้อมูลครับ
อิอิ
ไม่นิด ยาวมากๆเลยแหละ

ออฟไลน์ wer

 • PREMIUM MEMBER
 • *
 • กระทู้: 208
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2015, 07:57:36 PM »
ขอบคุณครับ สำหรับความรู้ดีๆ

ออฟไลน์ peter

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,537
 • Total likes: 292
 • คะแนนพิเศษ: +11/-0
 • I am friendly
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2015, 01:03:30 AM »
ขอบคุณครับ สำหรับความรู้ดีๆ

ยินดีครับผม
 ;/nice

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2015, 08:24:13 AM »
วิชาการแต่เช้าเลย

สักนิดนึงครับ
อิอิ
อยากให้ทุกคนอัพเดตข้อมูลครับ
อิอิ
ไม่นิด ยาวมากๆเลยแหละ

จ้า ขอบใจนะ
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ peter

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,537
 • Total likes: 292
 • คะแนนพิเศษ: +11/-0
 • I am friendly
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2015, 09:53:08 AM »
วิชาการแต่เช้าเลย

สักนิดนึงครับ
อิอิ
อยากให้ทุกคนอัพเดตข้อมูลครับ
อิอิ
ไม่นิด ยาวมากๆเลยแหละ

จ้า ขอบใจนะ

บ่เป็นหยังพี่ริว
หายไปหลายวันเลยนะครับ

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2015, 02:26:50 PM »
วิชาการแต่เช้าเลย

สักนิดนึงครับ
อิอิ
อยากให้ทุกคนอัพเดตข้อมูลครับ
อิอิ
ไม่นิด ยาวมากๆเลยแหละ

จ้า ขอบใจนะ

บ่เป็นหยังพี่ริว
หายไปหลายวันเลยนะครับ

ภาระกิจเยอะ ลืมเข้ามา
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ mrvtha

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,063
 • Total likes: 34
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2015, 05:45:35 PM »
ขอบคุณคราบบ บ
อ่านรีวิวเก่าได้ที่
1. https://goo.gl/yzawqj
2. https://goo.gl/CAH5wN
3. https://goo.gl/Davi3M
4. https://goo.gl/uBDCgj
5. https://goo.gl/79hp7q

ออฟไลน์ peter

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,537
 • Total likes: 292
 • คะแนนพิเศษ: +11/-0
 • I am friendly
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2015, 06:33:03 PM »
วิชาการแต่เช้าเลย

สักนิดนึงครับ
อิอิ
อยากให้ทุกคนอัพเดตข้อมูลครับ
อิอิ
ไม่นิด ยาวมากๆเลยแหละ

จ้า ขอบใจนะ

บ่เป็นหยังพี่ริว
หายไปหลายวันเลยนะครับ

ภาระกิจเยอะ ลืมเข้ามา

ไม่เป็นไรครับพี่ริว
ดูแลตัวเองด้วยนะครับ

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2015, 07:06:10 AM »
วิชาการแต่เช้าเลย

สักนิดนึงครับ
อิอิ

อยากให้ทุกคนอัพเดตข้อมูลครับ
อิอิ
ไม่นิด ยาวมากๆเลยแหละ

จ้า ขอบใจนะ

บ่เป็นหยังพี่ริว
หายไปหลายวันเลยนะครับ

ภาระกิจเยอะ ลืมเข้ามา

ไม่เป็นไรครับพี่ริว
ดูแลตัวเองด้วยนะครับ

จ้า ขอบใจนะ
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ peter

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,537
 • Total likes: 292
 • คะแนนพิเศษ: +11/-0
 • I am friendly
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2015, 03:29:18 PM »
วิชาการแต่เช้าเลย

สักนิดนึงครับ
อิอิ

อยากให้ทุกคนอัพเดตข้อมูลครับ
อิอิ
ไม่นิด ยาวมากๆเลยแหละ

จ้า ขอบใจนะ

บ่เป็นหยังพี่ริว
หายไปหลายวันเลยนะครับ

ภาระกิจเยอะ ลืมเข้ามา

ไม่เป็นไรครับพี่ริว
ดูแลตัวเองด้วยนะครับ

จ้า ขอบใจนะ

ยินดีครับพี่ริว
 ;/nice

ออฟไลน์ khun_jan

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,649
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +130/-0
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2015, 07:23:04 PM »
วิชาการแต่เช้าเลย

สักนิดนึงครับ
อิอิ
อยากให้ทุกคนอัพเดตข้อมูลครับ
อิอิ
ไม่นิด ยาวมากๆเลยแหละ

จ้า ขอบใจนะ

บ่เป็นหยังพี่ริว
หายไปหลายวันเลยนะครับ

ภาระกิจเยอะ ลืมเข้ามา

ภารกิจอะไรบ้างเหรอครับ เล่าให้ฟังบ้างสิครับ  /;kik kik
For long and windy road ...

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2015, 07:31:42 PM »
วิชาการแต่เช้าเลย

สักนิดนึงครับ
อิอิ
อยากให้ทุกคนอัพเดตข้อมูลครับ
อิอิ
ไม่นิด ยาวมากๆเลยแหละ

จ้า ขอบใจนะ

บ่เป็นหยังพี่ริว
หายไปหลายวันเลยนะครับ

ภาระกิจเยอะ ลืมเข้ามา

ภารกิจอะไรบ้างเหรอครับ เล่าให้ฟังบ้างสิครับ  /;kik kik
[/quote)

เล่าไงดีล่ะ ส่วนใหย่เป็นเรื่องส่วนตัวน่ะ
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ peter

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,537
 • Total likes: 292
 • คะแนนพิเศษ: +11/-0
 • I am friendly
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2015, 01:00:40 AM »
วิชาการแต่เช้าเลย

สักนิดนึงครับ
อิอิ
อยากให้ทุกคนอัพเดตข้อมูลครับ
อิอิ
ไม่นิด ยาวมากๆเลยแหละ

จ้า ขอบใจนะ

บ่เป็นหยังพี่ริว
หายไปหลายวันเลยนะครับ

ภาระกิจเยอะ ลืมเข้ามา

ภารกิจอะไรบ้างเหรอครับ เล่าให้ฟังบ้างสิครับ  /;kik kik
[/quote)

เล่าไงดีล่ะ ส่วนใหย่เป็นเรื่องส่วนตัวน่ะ

ว้าา
อยากจังจังเลย

ออฟไลน์ nongyosi485

 • รักกันต้องรักที่ใจใช่สะตัง
 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,167
 • Total likes: 4
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
 • มีดีทีเปลี่ยนแปลง
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2015, 09:29:02 AM »
เริดสุดในสามโลก ติดตามตลอด

ออฟไลน์ Num

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,068
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +2/-1
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 17, 2016, 02:37:33 PM »
 ;/nice ขอขอบคุณสำหรับความรู้คับ

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 18, 2016, 04:39:39 PM »
เริดสุดในสามโลก ติดตามตลอด

โลกไหนบ้างล่ะ
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ Num

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,068
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +2/-1
Re: เอาเกล็ดความรู้วันรัฐธรรมนูญมาฝากครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 18, 2016, 07:13:31 PM »
เริดสุดในสามโลก ติดตามตลอด

โลกไหนบ้างล่ะ
อะนะ

 

* Calendar

พฤษภาคม 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
[19] 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31