collapse

ผู้เขียน หัวข้อ: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ  (อ่าน 1465 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ benzkung

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,160
 • Total likes: 117
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
เงินฝืดคือ Deflation คืออะไรกันแน?

ออฟไลน์ benzkung

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,160
 • Total likes: 117
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:08:47 PM »
ในปที่ผานมา เราเห็นเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัวอยางรวดเร็วโดยหลายประเทศไดเขาสูภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย สงผลใหความตองการบริโภคสินคาโภคภัณฑตางๆ ในตลาดโลกปรับลดลงอยาง
รวดเร็ว เปนผลใหราคาสินคาโภคภัณฑโดยเฉพาะอยางยิ่ง ราคาน้ํามันในปจจุบันปรับลดลงถึง 75
% จากราคาสูงสุดในเดือนกรกฎาคมปที่แลว ทําใหเงินเฟอลดลงมากในเกือบทุกประเทศทั่วโลก
หลายฝายจึงเริ่มเกิดความกังวลวาเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยอาจเขาสูภาวะเงินฝดหรือ
Deflation ได

ออฟไลน์ benzkung

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,160
 • Total likes: 117
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:09:17 PM »
ประเด็นที่นาสนใจคือทําไมการที่ราคาสินคาทั่วไปลดลงอยางตอเนื่อง จึงทําใหคนทั่วโลกกังวลกันมากนัก ทั้งๆ ที่ราคาสินคาที่
ลดลงนาจะเปนประโยชนตอประชาชนในแงลดการใชจายดังนั้นนาจะมีอะไรลึกๆเกี่ยวกับคําวาภาวะเงินฝด

ออฟไลน์ benzkung

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,160
 • Total likes: 117
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:09:37 PM »
ภาวะเงินฝด ในทางเศรษฐศาสตรหมายถึงการลดลงอยางกวางขวางของระดับราคาสินคา
และบริการติดตอกันเปนระยะเวลายาวนาน (Persistent) แตความหมายอยางเดียวอาจทําใหเรามอง
ภาวะเงินฝดไมชัดเจนเทากับการเขาใจสาเหตุหรือการเกิดขึ้นของภาวะเงินฝด

ออฟไลน์ benzkung

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,160
 • Total likes: 117
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:10:16 PM »
ภาวะเงินฝดไมไดเกิดกันงายๆ การลดลงของระดับราคาอยางรุนแรงของสินคาบางกลุม
เชน น้ํามัน หรือการที่อัตราเงินเฟอติดลบในบางชวงเวลายังไมเรียกวาภาวะเงินฝดเงื่อนไขที่จําเปนคือการคาดการณวาเศรษฐกิจจะถดถอยตอเนื่องเปนลูกโซ ทําใหผูบริโภคและภาคธุรกิจเชื่อวาราคาสินคาตางๆจะลดลงไปอีกในอนาคต ผูบริโภคจึงเลื่อนการจับจายใชสอยออกไปเพื่อรอใหสินคามีราคาถูกลง สวนนักธุรกิจก็หยุดลงทุนและปรับลดตนทุนสินคา รวมทั้
งคาจางแรงงานเพราะคาดวาจะไดกําไรนอยลง ซึ่งการคาดการณนี้จะวกกลับไปสรางแรงกดดันทําใหเศรษฐกิจถดถอยตอเนื่องจริงๆ

ออฟไลน์ benzkung

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,160
 • Total likes: 117
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:10:56 PM »
ดังนั้นวงจรของภาวะเงินฝดจะเกิดขึ้นไดตองมีลักษณะสําคัญสามประการคือ
1. การลดลงของราคาสินคาอยางกวางขวาง มิใชเกิดขึ้นเฉพาะในกลุมใดกลุมหนึ่ง
2. มีความตอเนื่องยาวนาน ซึ่งอาจกินเวลาหลายป
3. ประชาชนมีความเชื่อวาราคาจะปรับลดลงตอเนื่องจึงเลื่อนการบริโภคและการลงทุนออกไป

ออฟไลน์ benzkung

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,160
 • Total likes: 117
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:11:57 PM »
ภาวะเงินฝดเคยเกิดขึ้นที่สหรัฐฯและญี่ปุน ในชวงทศวรรษที่ 1930 และ 1990 โดยในกรณีของสหรัฐฯเกิดจากการที่ฟองสบูในตลาดหุนแตกและระบบสถาบันการเงินประสบกับวิกฤต ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากการดําเนินนโยบายการเงินแบบเขมงวดเพื่อจัดการกับภาวะฟองสบูในชวงกอนหนานั้น ขณะที่ไมไดใชนโยบายการคลังแบบผอนคลาย เพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ ทําใหเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรง (Great Depression) สวนกรณีของญี่ปุนเริ่มตนมาจากการแตกของฟองสบูในภาคที่อยูอาศัยและตลาดหุน ซึ่งสงผลตอเนื่องทําใหหนี้เสียในระบบธนาคารเพิ่มสูงขึ้นมาก ประกอบกับการใชนโยบายการเงินและการคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจมีความลาชาและประสิทธิผลต่ํา ภาวะเงินฝดในทั้งสองกรณีดังกลาว พบวาระดับราคาสินคาโดยทั่วไปลดลงพรอมๆ
กับการหดตัวทางเศรษฐกิจสงผลใหรายไดที่แทจริงติดลบ (Negative real incomes) ติดตอกันเปน
ระยะเวลานาน นั่นคือเหตุผลวาทําไม Bernanke ผูวาการธนาคารกลางสหรัฐฯคนปจจุบันเคยกลาว
ในป 2545 วาเราตองไมใหสิ่งนั้น (Deflation หรือเงินฝด) เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอีก

ออฟไลน์ benzkung

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,160
 • Total likes: 117
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:12:54 PM »
สําหรับประเทศไทยแมอัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) ตั้งแตเดือนกันยายน 2551จะชะลอลงอยางรวดเร็วแตก็เปนผลจากราคาน้ํามันที่ลดลง ประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่ชวยบรรเทาคาครองชีพของประชาชนเปนสําคัญ ขณะที่เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการอื่นๆ ในสวนที่ไมใชน้ํามันและอยูนอกเหนือมาตรการของภาครัฐที่กลาวขางตนพบวาราคาสวนใหญไมไดปรับลดลง จึงอาจกลาวไดวายังไมมีสัญญาณของการเขาสูภาวะเงินฝดดังนั้น แมในระยะสั้นจะมีโอกาสที่จะไดเห็นอัตราเงินเฟอทั่วไปติดลบบางแตก็เปนผลจากการปรับลดลงอยางมากของราคาสินคาเฉพาะกลุม คือราคาน้ํามันท
ี่ในชวงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปที่แลวอยูในระดับสูงกวาปจจุบันมาก นอกจากนี้จากการสํารวจความเห็นของผูประกอบการและการ
คาดการณเงินเฟอในระยะยาวที่คํานวณจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (government bond yield curve) สะทอนใหเห็นวาคนสวนใหญไมไดคิดวาเงินเฟอจะต่ําไปอีกนานๆ

ออฟไลน์ benzkung

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,160
 • Total likes: 117
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:13:55 PM »
และเรามาปิดท้ายกันด้วย ข่าวของ ธปท. เมื่อวันที่ 14/7/2017 นะครับ

ออฟไลน์ benzkung

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,160
 • Total likes: 117
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:15:09 PM »
ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ และกำลังซื้อในประเทศยังมี ระบุปีนี้โตที่ 3.5% นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยยังเติบโตเติบโตได้ดีขึ้นซึ่งธปท.ประเมินว่าปีนี้จะโตเพิ่มเป็น 3.5% จากเดิม 3.4% และปีหน้าคาดว่าจะโต 3.7% จากเดิม 3.6% แต่ในภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัวยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วน ก็ทำให้กนง.มีความกังวลในประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆอยู่บ้างอาทิ อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายที่ 1-4% แต่ก็เชื่อว่าเงินเฟ้อจะปรับเข้าสู่กรอบล่างในปลายปีนี้ได้ จากฐานที่ต่ำในช่วงที่ผ่านมา บวกกับแนวโน้มราคาน้ำมันที่ยังน่าจะเป็นขาขึ้นอยู่

“ปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อต่ำ ส่วนหนึ่งมาจากกำลังซื้อในประเทศยังเปราะบาง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่าง ราคาพลังงานปรับขึ้นได้ไม่มาก รวมถึงราคาอาหารสดก็ขึ้นราคาได้น้อย แต่ถึงเงินเฟ้อจะต่ำก็ยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยเราไม่เป็นปัญหาเงินฝืด เพราะเศรษฐกิจยังขยายตัวได้มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ชัดเจน และยังมีกำลังซื้อ แต่อย่างไรก็ดีปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญไม่ได้มาจากกำลังซื้อในประเทศโดยยังมาจากภาคส่งออก ภาคบริการและท่องเที่ยว และการลงทุนภาครัฐเป็นสำคัญ” นายจาตุรงค์กล่าว

ออฟไลน์ benzkung

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,160
 • Total likes: 117
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2017, 11:15:55 PM »
หากมีข้อสงสัยตรงไหน สอบถามได้นะครับผม

ออฟไลน์ thaimale2011

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,018
 • Total likes: 71
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 02, 2017, 10:53:42 PM »
ขอบคุณมากๆนะครับ  (:i miss u:) (:i miss u:) (:i miss u:)

ออฟไลน์ dupbee

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,016
 • Total likes: 1
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2017, 08:48:36 PM »
 (:Lover:) (:Lover:) (:Lover:) (:Lover:) (:Lover:)

ออฟไลน์ dupbee

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,016
 • Total likes: 1
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 06:13:32 PM »
 (:oop:) (:oop:) (:oop:) (:oop:) (:oop:)

ออนไลน์ Twptsshop

 • ครั้งแรก ที่รู้จักพงษ์ ก็ชอบและถูกชะตาขึ้นมาทันที และเท่าที่เห็นมา พงษ์เป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยกับใคร โชคดีที่ได้รู้จักพงษ์ครับ
 • CHAMPION MEMBER
 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 9,868
 • Total likes: 330
 • คะแนนพิเศษ: +20/-0
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 11, 2018, 10:21:16 PM »
ขอบคุณมากๆนะครับ
💗💗💗⚘⚘⚘

ออฟไลน์ nongyosi485

 • รักกันต้องรักที่ใจใช่สะตัง
 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,167
 • Total likes: 4
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
 • มีดีทีเปลี่ยนแปลง
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 11, 2018, 11:00:47 PM »
wow like love kiss

ออฟไลน์ wud

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,166
 • Total likes: 14
 • คะแนนพิเศษ: +7/-0
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 25, 2020, 04:10:06 PM »
 (:best:) (:best:) (:best:) (:best:) (:best:) (:best:) (:best:) (:best:)

ออฟไลน์ Kawin_x

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,131
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
 • ทนายขี้เงี่ยน
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2021, 02:10:56 PM »
ขอบคุณนะครับที่นำเสนอข้อมูลดีๆ  (:Nice:) (:Kiss:)

ออฟไลน์ Ka-Chay.2015

 • ไม่ต้องรู้เรื่องส่วนตัวกันมากมาย .. แค่รู้เรื่องของกายกันและกันก็พอ
 • CHAMPION MEMBER
 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,638
 • Total likes: 15
 • คะแนนพิเศษ: +9/-0
 • เป็นความสุขของกันและกัน
Re: แล้วเราก็มาคุยเรื่องเงินฝืดกันบ้างนะครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 04, 2021, 08:15:25 PM »
ขอบคุณครับผม
สถานะ :

                              เป็นความสุข ของกันและกัน
                  ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องส่วนตัวกันมากมาย 
                   แค่ รู้เรื่องของ "กาย"  กันและกันก็พอ

                                          18 Aug. 2015

 

* Calendar

มิถุนายน 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
[16] 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30