collapse

ผู้เขียน หัวข้อ: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557  (อ่าน 4114 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ queensonia

 • EXTRA PREMIUM MEMBER
 • *
 • กระทู้: 300
 • Total likes: 42
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
คนเกิดปีชวด

มิ่งขวัญอยู่ที่ พระธาตุศรีจอมทอง ณ วัดศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่พระธาตุนี้บรรจุพระทักษิณโมลีธาตุ (กระดูกพระยอดเบื้องขวา) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชาพระธาตุศรีจอมทอง

นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกุฏเฐ นะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตติมันตัง มะโนระหัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อังคะวะหะเย ปุเรรัมเม โกวิสารัคคะ ปัพพะเต สะหิเหมะคูหาคัพเภ ทักขิณะ โมลีธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะทา

คนเกิดปีฉลู

มิ่งขวัญอยู่ที่ พระธาตุลำปางหลวง ณ วัดลำปางหลวง เกาะคา จังหวัดลำปางพระธาตุนี้บรรจุอัฐิลำคอหน้า - หลัง และอัฐิพระนลาฏ (หน้าผาก) ข้างขวาของพระสัมมาสัมพุทธ

บทสวดบูชาพระธาตุลำปางหลวง

ปายุตาภูตา อะนุรานุภาวา จิรังปติฏฐิโต สัมภะกัปปะปุเร เทเวนะ คุตตา อันตุราภิเทยยา นิมามิ หันตัง วะระชินะธาตุง กุมาระกัสสะปัง นราตะ ธาตุโย เมฆิยะมหาเถระโร กัณณะธาตุฏฐะเปติ มหาฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ

คนเกิดปีขาล

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ พระธาตุช่อแฮ ณ วัดช่อแฮ จังหวัดแพร่พระธาตุแห่งนี้บรรจุพระธาตุศอกข้างซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชาพระธาตุช่อแฮ

เสยะยัง ธัชชัคคะปัพพะเต พุทธาธาตุ ปะติฏฐิตัง ปะสัน เนนะ อะหัง วันทามิ ทูระโตฯ

คนเกิดปีเถาะ


มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ พระธาตุแช่แห้ง ณ วัดแช่แห้ง จังหวัดน่านพระธาตุแห่งนี้บรรจุพระธาตุข้อมือซ้ายกับพระเกศธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชาพระธาตุแช่แห้ง

ปายาตุภูตา อตุรานุ ภาวะจิรัง ปะติฏฐิตา นันทกัปปัฏฐานะปุระ เทเวนะคุตตา วะระพุทธาตุงจิรัง อะหัง วันทามิ ตัง ชินะธาตุง เสตะฐาเน อะหัง วันทามิ ทูระโตฯ

คนเกิดปีมะโรง

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ พระธาตุสิงห์ ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุแห่งนี้บรรจุพระบรมธาตุ และมีพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ ณ วัดนี้ด้วย ซึ่งบางตำราก็ว่าให้คนเกิดปีมะโรงกราบไหว้พระพุทธสิหิงค์ มิใช่พระธาตุเจดีย์

บทสวดบูชาพระธาตุวัดพระสิงห์และพระพุทธสิหิงค์

นะมามิ สิหิงคะพิมพัง สุวัณณะภิรัมมัง ลังกาละ ชาตัง โสภาภิโสภัง สะลาภิกันตัง นะมามิหังฯ

คนเกิดปีมะเส็ง

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ พระธาตุ ณ วัดพระเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ต้นศรีมหาโพธิหรือโพธิบัลลังก์เป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ณ ที่นั้น แต่คนเกิดปีมะเส็งที่มิมีโอกาสเดินทางไปที่อินเดีย ก็สามารถไหว้บูชาต้นมหาโพธิ์ หรือต้นโพธิ์ใหญ่ ๆ ตามวัดต่าง ๆ ใกล้บ้านของท่านก็ถือว่าแทนกันได้

บทสวดบูชาพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์

ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยังอนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง จะตุตะถัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาลานิโครธัง ฉัฏฐังราชา ยะตะนัง สัตตะมัง มุจจะรินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโตฯ

คนเกิดปีมะเมีย

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ พระธาตุตะโก้ง หรือเจดีย์ชเวดากอง วัดพระธาตุตะโก้ง ประเทศพม่าพระธาตุแห่งนี้บรรจุพระเกตุธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชาพระเจดีย์ชเวดากอง

ธัมภูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระนะ ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะฑัณธัง ธาตุโย ฐัสสะติ ทุติยัง โคนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติง กัตสัปปัง พุทธะจีวะรัง ธาตุโย ฐัสสะต จะตุตะถัง โคตะมะ อัฏฐเกสะ ธาตุโย ฐัสสะติ ปัญจะมัง อริยะเมตเตยโย อนาคะโต อุตตะมังธาตุโยฯ

คนเกิดปีมะแม

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุแห่งนี้บรรจุพระบรมธาตุและพระเกศธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชาพระธาตุดอยสุเทพ

สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถะลุงคัง อรัญญะธาตุ สุเทเว สัพพะ ปูชิง ตัง นะวะเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ

คนเกิดปีวอก

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุแห่งนี้บรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชาพระธาตุพนม

กะปะณะ คิริสมิง ปัพพะเต มหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรัง คะธาตุง สิริสา นะมามิฯ

คนเกิดปีระกา

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ พระธาตุหริภุญชัย ณ วัดหริภุญชัย จังหวัดลำพูน พระธาตุแห่งนี้เป็นที่สถิตแห่งพระเกศธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชาพระธาตุหริภุญชัย

สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฏฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฏฐเสฎฐัง สะหะอังคุลิฏฐัง กัจจายะเนนา นิตะปัตตัปปะรัง สีเสนะ มัยหัง ปะณะมามิ ธาตุง อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

คนเกิดปีจอ

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ พระเจดีย์เกตุแก้ว วัดเกตุแก้วจุฬามณี จังหวัดอุทัยธานี

บทสวดบูชาพระธาตุเจดีย์เกตุแก้ว

จัตตาฬีสะสะมา ทันตา เกส โลมรา นขาปิจะเทวา หะรันติ เอเกกัง จักกะวาฬาปะรัมปะรา ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ

คนเกิดปีกุน

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย พระธาตุแห่งนี้บรรจุพระบรมอัฐิธาตุและรากขวัญ (กระดูกไหปลาร้าเบื้องซ้าย) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชาพระธาตุดอยตุง

พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาชาตุ จิรัง มะหาคะมา นะมามิหัง อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

อย่างไรก็ดีการไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดถือว่าเป็นมหามงคลยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชน เพราะสามารถขอพรให้สัมฤทธิ์ได้อย่างตั้งใจ พระคาถาประจำปีเกิดก็เป็นคาถาสำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุขในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

tonn888

 • บุคคลทั่วไป
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 08:57:48 PM »
ขอบคุณครับ

ออฟไลน์ Mike01

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 6,732
 • Total likes: 23
 • คะแนนพิเศษ: +8/-1
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2014, 06:23:34 PM »
ขอบคุณครับ วัดพระธาตุลำปางหลวงสวยงามมากครับ

ออฟไลน์ mongkhok

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,004
 • Total likes: 11
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2014, 02:18:31 PM »
 ;/nice

ออฟไลน์ pugpugmam

 • PLATINUM MEMBER
 • *
 • กระทู้: 817
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2014, 09:44:33 AM »
ขอบคุณครับ

ออฟไลน์ rakheekhow

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,045
 • Total likes: 1
 • คะแนนพิเศษ: +4/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2014, 05:57:45 PM »
ขอบคุรครับ /;ok /;ok

ออฟไลน์ mongkhok

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,004
 • Total likes: 11
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 01, 2014, 09:47:18 PM »
 /;juju

ออฟไลน์ pugpugmam

 • PLATINUM MEMBER
 • *
 • กระทู้: 817
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 10, 2014, 01:18:29 PM »
ขอบคุณครับ

ออฟไลน์ mongkhok

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,004
 • Total likes: 11
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 19, 2014, 08:17:53 PM »
 ;/nice

ออฟไลน์ mcky

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,083
 • Total likes: 83
 • คะแนนพิเศษ: +8/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 01:45:57 PM »
ขอบคุณมากคับ

ออฟไลน์ Donut

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,724
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +5/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 22, 2014, 06:52:32 PM »
 /;juju
I think, therefore I am.

ออฟไลน์ mongkhok

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,004
 • Total likes: 11
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 01:11:08 AM »
 ;/nice

ออฟไลน์ OrangeMix

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,211
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
 • Paradise ♪
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 06:12:57 PM »
ขอบคุณนะครับ  ;/kiku

ออฟไลน์ Swordman_s

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,008
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2014, 09:50:08 PM »
ขอบคุณครับ

ออฟไลน์ x_payathai

 • EXTRA PREMIUM MEMBER
 • *
 • กระทู้: 447
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +1/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2014, 12:18:09 PM »
ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ดีๆ ขอบคุณจริงๆ

ออฟไลน์ Donut

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,724
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +5/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2014, 09:11:05 AM »
อืมมม
I think, therefore I am.

ออฟไลน์ ooo123

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 3,608
 • Total likes: 2
 • คะแนนพิเศษ: +1/-1
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 07:06:10 PM »
ขอบคุนครับ

ออฟไลน์ jj

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,673
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2014, 11:12:20 AM »
 ;/nice

ออฟไลน์ patisserie

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 6,287
 • Total likes: 15
 • คะแนนพิเศษ: +10/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2014, 11:23:05 PM »
ขอบคุณมากๆๆๆ ครับ ที่บอก

ออฟไลน์ นอนกันครับ Zzzz

 • PREMIUM MEMBER
 • *
 • กระทู้: 190
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 02:13:26 AM »
รับทราบครับผม

ออฟไลน์ ooo123

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 3,608
 • Total likes: 2
 • คะแนนพิเศษ: +1/-1
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 04:59:49 PM »
 /;ok

ออฟไลน์ korn1005

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,327
 • Total likes: 16
 • คะแนนพิเศษ: +1/-3
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2014, 09:16:52 PM »
ขอบคุณที่นะครับ ชอบมากๆครับผม

ออฟไลน์ jj

 • FOUNDER MEMBER
 • *
 • กระทู้: 1,673
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2014, 04:16:01 PM »
 /;ok

ออฟไลน์ korn1005

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,327
 • Total likes: 16
 • คะแนนพิเศษ: +1/-3
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2014, 04:22:45 PM »
แม่น

ออฟไลน์ korn1005

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,327
 • Total likes: 16
 • คะแนนพิเศษ: +1/-3
Re: ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเสริมดวงปี2557
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 09:29:19 PM »
ดวงชะตาเป็นเรื่องที่คู่กับคนไทยจริงๆ

 

* Calendar

กันยายน 2023
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 [26] 27 28 29 30